آواز قو ☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂ آواز قو یعنی چی؟! قو تنها پرنده ایه كه یک بار عاشق میشه، و برای همیشه پای عشقش میشینه، و تو تمام زندگی هر كاری برای راحتی عشقش انجام میده... قو تنها پرنده ایه كه زمان مرگشو میدونه كی هست! قو یک هفته مانده به مرگش میره جایی كه برای اولین بار عشقش یعنی جفتشو دیده و عاشقش شده؛ اونجا میمونه تا زمان مرگش فرا برسه و یک روز مانده به مرگش یه آوازی برای عشقش از خودش سر میده و میخونه كه بهترین و زیباترین آواز میان پرنده هاست. و بعد سرش رو روی بال هاش میزاره و میمیره...! ☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂ شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد فریبنده زاد و فریبا بمیرد شب مرگ تنها نشیند که موجی رود گوشه ای ، دور و تنها بمیرد در آن گوشه چندان غزل می سراید که خود در میان غزل ها بمیرد گروهی برآنند کاین مرغ زیبا کجا عاشقی کرد، آنجا بمیرد شب مرگ از بیم آنجا شتابد که از مرگ غافل شود تا بمیرد من این نکته گیرم که باور نکردم ندیدم که قویی به صحرا بمیرد روزی چو از آغوش دریا برآید شبی هم در آغوش دریا بمیرد تو دریای من بودی آغوش وا کن که می خواهد این قوی تنها بمیرد ☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂ گاهی اگر توانستی اگر خواستی اگر هنوز نامی از من در سر داشتی نه در دل ! در کوچه تنهایی من قدمی بگذار ... شلوغیه کوچه ظاهریست ... نترس ! بیا ... نگاهی پرت کن و برو... ☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂ باغبانی پیرم که به غیر از گلها، از همه دلگیرم کوله ام غرق غم است... آدم خوب کم است عده ای بی خبرند عده ای کور و کرند عده ای هم پکرند دلم از این همه بد می گیرد و چه خوب! آدمی می میرد ☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂ حرفهائی هستند که اگر نگویی می میری اگر بگویی می میرند ! تا ابد در دلت می مانند و با تو زندگی میکنند بی آنکه گفته شوند . . . ☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂ اگــه میبینی هــنوز تنــهام ! بــخاطر عــشــق تــ ــو نیــست . . . مــ ــن فــقط مـﮯ تــرسم . . . مـﮯتــرســم . . . هــمهـ مثــل تــ ــو بــاشــند ! ☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂ هیچ نبود آدمش کردم با تعریفهای من شخصیت پیدا کرد غرورش را مدیون من است زیاد مغرور شد زیــآد از خـــوبــﮯهای نَــداشته اَش بَــرآیش گـ ُــفَتم باور کـَــرد ومـَــرا کوچک دید و رفت!! ☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂ گریه ام میگـــــیرد وَقتــــــی مـــــــیبینم او کِــــه همهِ دنــــــــیایِ من بـــود مــــِنتِ دیگــــری را میکِشد ☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂ تـــو چـه می فهمی ...! حــال و روز کسی را که دیگر هــــیـــــچ نگاهی دلــش را نمی لرزانـد ...! ☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂ دوستان گلم وبهای غیر فعال حذف میشن و اگه برگشتن و فعال شدن خبرم کنن که دوباره لینک شن. http://ghooyetanha.mihanblog.com 2017-11-17T17:14:35+01:00 text/html 2017-11-10T06:22:07+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد مرگ پدر http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/140 <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl" class=" "><font size="3"><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">دلم پرازغم و درد است ای <span>&nbsp;</span>وای</span></font></p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl" class=" "><font size="3"><span style="font-size: 16pt;" lang="FA"><br></span></font></p><font size="3"> </font><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl" class=" "><font size="3"><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">هوای خانمان سرد است ای وای</span></font></p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl" class=" "><font size="3"><span style="font-size: 16pt;" lang="FA"><br></span></font></p><font size="3"> </font><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl" class=" "><font size="3"><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">پدر رفت و، از او ،جز قاب عکسی</span></font></p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl" class=" "><font size="3"><span style="font-size: 16pt;" lang="FA"><br></span></font></p><font size="3"> </font><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl" class=" "><font size="3"><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">نمانده ،در کنارم نیست ای وای</span></font></p><hr><font size="3"><br></font><p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" " align="right"><font size="2"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">دلتنگتر از هرشب و روز شدم من<span> <br></span></span></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" " align="right"><font size="2"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"><span><br></span></span></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" " align="right"><font size="2"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"><span>&nbsp;</span><span></span><span></span>بی مهر پدر شمع پر از سوز شدم من</span></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" " align="right"><font size="2"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"><br></span></font></p><div align="right"><font size="2"> </font></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" " align="right"><font size="2"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">تقدیر مرا بی سرو سامان و سپرکرد<span> <br></span></span></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" " align="right"><font size="2"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"><span></span><span></span><span><br></span></span></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" " align="right"><font size="2"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"><span> </span>محروم زدیدار <span>&nbsp;&nbsp;</span>گل <span>&nbsp;</span>روی <span>&nbsp;</span>پدر <span>&nbsp;</span>کرد</span></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" " align="right"><font size="2"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"><br></span></font></p><div align="right"><font size="2"> </font></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" " align="right"><font size="2"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">سخت است که دیدار رود تا به قیامت</span></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" " align="right"><font size="2"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"><span><br></span></span></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" " align="right"><font size="2"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"><span>&nbsp;</span><span></span>رویاست پدر، آید از این در به سلامت</span></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" " align="right"><font size="2"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"><br></span></font></p><div align="right"><font size="2"> </font></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" " align="right"><font size="2"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">شب را به خیالش به سحرگاه رسانم<span><br></span></span></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" " align="right"><font size="2"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"><span><br></span></span></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" " align="right"><font size="2"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"><span></span>از حکمت الله دیگر هیج ندانم</span></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" " align="right"><font size="2"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"><br></span></font></p><div align="right"><font size="2"> </font></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" " align="right"><font size="2"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">سیمای پر از مهر عطوفت زکه جویم</span></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" " align="right"><font size="2"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"><span><br></span></span></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" " align="right"><font size="2"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"><span></span>این سوز فراق دل خود را به که گویم</span></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" " align="right"><font size="2"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"><br></span></font></p><div align="right"><font size="2"> </font></div><p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" " align="right"><font size="2"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA">آه از سر افسوس بیاید بسراغم<span> <br></span></span></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" " align="right"><font size="2"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"><span><br></span></span></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" " align="right"><font size="2"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"><span></span>خاموش شد از هجرت او نور چراغم</span></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><font size="2"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;" lang="FA"><br></span></font></p><font size="2"> </font><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" class=" " align="right"><font size="2"><span style="font-size: 16pt;" dir="rtl" lang="FA">پدر دستات برام گهواره بودن</span></font></p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" class=" " align="right"><font size="2"><span style="font-size: 16pt;" dir="rtl" lang="FA"><br></span></font></p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" class=" " align="right"><font size="2"><span style="font-size: 16pt;" dir="rtl" lang="FA">&nbsp;چشات مثل چراغ خــونه من</span></font></p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" class=" " align="right"><font size="2"><span style="font-size: 16pt;" dir="rtl" lang="FA"></span><span style="font-size: 16pt;"><br> <span dir="rtl" lang="FA">بجز تو از همـــه دنیا بریدم &nbsp; <br></span></span></font></p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" class=" " align="right"><font size="2"><span style="font-size: 16pt;"><span dir="rtl" lang="FA"><br></span></span></font></p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" class=" " align="right"><font size="2"><span style="font-size: 16pt;"><span dir="rtl" lang="FA">کسی رو مثل تو عاشق ندیدم</span></span></font></p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" class=" " align="right"><font size="3"><br><span style="font-size: 16pt;"><span dir="rtl" lang="FA"><img src="http://uupload.ir/files/3rmf_photo_2017-11-09_22-38-03.jpg" alt="3rmf_photo_2017-11-09_22-38-03.jpg" id="imgview" height="401" width="292"><br></span></span></font></p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" class=" " align="right"><font size="3"><br></font></p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" class=" " align="right"><font size="3"><br></font></p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" class=" " align="right"><font size="3"><img src="http://uupload.ir/files/cxnd_photo_2017-11-09_22-38-43.jpg" alt="cxnd_photo_2017-11-09_22-38-43.jpg" id="imgview" height="283" width="283"><br><span style="font-size: 16pt;"><span dir="rtl" lang="FA"></span></span></font></p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" class=" " align="right"><font size="3"><span style="font-size: 16pt;"><span dir="rtl" lang="FA"><br></span></span></font></p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" class=" " align="right"><font size="3"><br><span style="font-size: 16pt;"><span dir="rtl" lang="FA"><img src="http://uupload.ir/files/37cs_photo_2017-11-09_22-38-32.jpg" alt="37cs_photo_2017-11-09_22-38-32.jpg" id="imgview"><br></span></span></font></p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" class=" " align="right"><font size="3"><img src="http://uupload.ir/files/pn6p_photo_2017-11-09_22-38-14.jpg" alt="pn6p_photo_2017-11-09_22-38-14.jpg" id="imgview" height="295" width="295"><br><span style="font-size: 16pt;"><span dir="rtl" lang="FA"></span></span></font></p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl" class=" "><font size="3"><span style="font-size: 16pt;" lang="FA"></span></font></p><font size="3"> </font> text/html 2017-10-14T16:21:57+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد حسادت http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/139 <font size="4">حسادت می کنم به خرس هایی<br><br>که یک فصل تمام خواب می بینند<br><br>و از زمستان های سرد خاطره ای ندارند ...<br><br><img src="http://uupload.ir/files/qeqi_photo_2017-10-06_07-50-37.jpg" alt="qeqi_photo_2017-10-06_07-50-37.jpg" id="imgview" height="246" width="238"><br></font><hr><font size="4"><br>‌‌دردِ دِل باکَس نِمی گویَم به <br><br>غِیر از یارِ خویش...<br><br>‌‌کُشته&nbsp; را&nbsp; بِنگر&nbsp; شِکایَت&nbsp; <br><br>‌‌‌پیشِ&nbsp; قاتِل می بَرَد !<br><br></font><br><font size="4"><img src="http://uupload.ir/files/bswc_photo_2017-10-06_08-01-05.jpg" alt="bswc_photo_2017-10-06_08-01-05.jpg" id="imgview" height="309" width="270"><br><br></font> text/html 2017-10-06T16:15:26+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد زخم http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/138 <font size="4">من گـــــرگیم<br><br>کــــــه وقتے زخمـــــــام خوب شد<br><br>با خــــــیلیا کار دارم<br><br>هــــــــمونا که میخــــــــندین به زخـــــــمام<br><br></font><img src="http://uupload.ir/files/6njc_photo_2017-10-06_07-46-21.jpg" alt="6njc_photo_2017-10-06_07-46-21.jpg" id="imgview" width="303" height="303"><br><hr><br><font size="4">در این داستان پر ماجرای زندگی ؛<br><br>من به هیچکس بد نکردم ؛<br><br>جز دلم …<br></font><br><img src="http://uupload.ir/files/1k5b_photo_2017-10-06_07-48-03.jpg" alt="1k5b_photo_2017-10-06_07-48-03.jpg" id="imgview" width="300" height="277"> text/html 2017-09-22T05:11:22+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد تصویر http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/137 <font size="3">شب به شب قوچی ازین دهكده كم خواهد شد</font><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">ماده گرگی دل اگر از سگ چوپان ببرد...!</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3"><img id="imgview" alt="6zv3_photo_2017-04-03_10-11-57.jpg" src="http://uupload.ir/files/6zv3_photo_2017-04-03_10-11-57.jpg"></font></p><hr><font size="3">ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﺷﻨﯿﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﻧﻪ!</font><p><font size="3">ﻣﯿﮕﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺳﺐ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﺧﻮﻧﻪ ﺭﺩ ﺑﺸﻪ،</font></p><p><font size="3">&nbsp;ﺍﻭﻝ ﺁﺏ ﺭﻭ ﮔﻞ ﺁﻟﻮﺩ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﻪ!!</font></p><p><font size="3">ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﻦ ﭼﺮﺍ؟</font></p><p><font size="3">ﭼﻮﻥ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﺗﻮ ﺁﺏ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ </font></p><p><font size="3">ﻭ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﭘﺎﺷﻮ ﺭﻭ ﺍﻭﻥ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ!</font></p><p><font size="3">&nbsp;ﭼﻮﻥ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﻮﻋﻪ ﺧﻮﺩﺷﻪ ﺗﻮ ﺁﺏ...</font></p><p><font size="3"><br>ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ...</font></p><p><font size="3">ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻣﺎ ﺁﺩﻣﺎ:</font></p><p><font size="3"><br>ﺭﻭ ﺩﻝ ﻫﺎﯼ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ،</font></p><p><font size="3"><br>ﺭﻭ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ،</font></p><p><font size="3"><br>ﺭﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ،</font></p><p><font size="3"><br>ﻭ ﺭﻭﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﻤﻮﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3"> ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻭﺳﺘﺸﻮﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ،</font></p><p><font size="3"><br>ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﭘﺎ ﻣﯿﺬﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﯿﻢ..!! </font> </p> text/html 2017-09-13T13:01:42+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد درخت و حیاط. http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/136 <font size="4">حتما شنیده اید<br>درختی که شاخه هایش از دیوار حیاط بیرون بزند،<br>میوه اش بر رهگذران حلال است.<br>ماجرای بعضی عاشقی ها هم همین است.<br>درخت و حیاط.<br>بعضی انسان ها مانند درخت می مانند. اگر زیادی بزرگشان کنی،<br>شاخ و برگشان دیوار غرورت را زیر پا میگذارد<br>و از حیاط دلت بیرون می زند.<br>خود من درختی داخل حیاطم کاشتم.<br>هرچه بزرگش کردم<br>دیوار خودم برایش کوچکتر شد.<br>شاخه هایش از حیاط بیرون زد<br>و هر رهگذری از میوه اش چید.<br>تا اینکه یک روز غریبه ای از دیوار هم بالا رفت<br>و درخت را کند و باخود برد.<br></font><hr> <p><font size="3"> گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من</font></p><p><br><font size="3">از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریـم</font></p><p><font size="3"><img id="imgview" alt="8k6n_photo_2017-04-03_10-04-57.jpg" src="http://uupload.ir/files/8k6n_photo_2017-04-03_10-04-57.jpg"></font></p><br> text/html 2017-09-06T14:30:58+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد ادعا http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/135 <font size="4"> خیـلی قـَبــولِــش ســَخــتہ<br><br><br>ڪسی ڪه با اِصـرار اومده<br><br><br>حــالا بـا اِدعــا بـره<br><br><img src="http://uupload.ir/files/f72_%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7.jpg" alt="f72_ادعا.jpg" id="imgview" width="264" height="264"><br><br><br> </font> text/html 2017-08-28T16:17:41+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد ساختمان قدیمی http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/122 <p> <font size="3">دلم میخواهد</font></p><p><font size="3"><br>&nbsp;مثل یک ساختمان قدیمی</font></p><p><font size="3"><br>خودم را بکوبم و </font></p><p><font size="3"><br>از نو خودم را بسازم!</font></p><p><font size="3"><br>خسته شدم بس که روی دیوارهایم </font></p><p><font size="3"><br>آدم ها یادگاری نوشتند!</font></p><p><font size="3"><br>هرچیزی یک حدی دارد!</font></p><p><font size="3"><br>یادگاری ها و خاطره ها را </font></p><p><font size="3"><br>اگر زیاد مرور کنی </font></p><p><font size="3"><br>میشوی مرده ای که فقط نفس میکشد!</font></p><hr><p></p><p><font size="3"><img id="imgview" alt="s1iu_photo_2017-04-03_10-18-30.jpg" src="http://uupload.ir/files/s1iu_photo_2017-04-03_10-18-30.jpg" width="399" height="399"></font></p> text/html 2017-08-18T09:42:35+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد دوردست-قصه http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/134 <font size="4">یک روز از دور دست<br><br>می آیی...<br><br>آن روز <br><br>من...<br><br>پای نزدیک شدن ندارم...<br><br><img src="http://uupload.ir/files/2ptj_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA.jpg" alt="2ptj_دوردست.jpg" id="imgview" height="325" width="287"><br></font><hr><font size="4"><br><font color="#FF0000">پشتِ سر من داستان <br><br>نساز کتاب قصت میكنم</font><br> </font> text/html 2017-08-12T13:16:21+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد ترافیک-دریا http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/133 <font size="4">‏</font><br><font size="4"><font size="4">رفتم خانه ی سالمندان <br><br>یه پیرزن بهم گفت؛<br><br>ننه تهران کرج هنوز ترافیکه...<br><br>بچه هاش نمیومدن سر بزنن میگفتن ترافیکه...<br><br>فدای ساده بودنت مادر....<br><br><br><img src="http://uupload.ir/files/7ait_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9.jpg" alt="7ait_ترافیک.jpg" id="imgview" width="262" height="256"><br><br>زندگی به امواج دریا می مانَد ،<br><br>چیزهایی را می آورد ،<br><br>در حالیکه ؛<br><br>چیزهای دیگری را با خود میبرد ...<br><br></font></font><br><img src="http://uupload.ir/files/o4zm_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7.jpg" alt="o4zm_دریا.jpg" id="imgview" width="251" height="391"><br> text/html 2017-08-04T09:04:12+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد اشتباه http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/131 <font size="4"> <br>اشتبـاه اول بهش اعتمـــاد کَردَم<br><br>اشتبــــاه دوم عاشقــــــش شـدَم<br><br>اشتباهـ سـوم فکر میـڪَردَم باهاش<br><br>خوشبـَخت میشم<br><br>اشتبـــاه هـــــــزارم<br><br>هـمیشہ بَخشیــدَمـش:<br><br><img src="http://uupload.ir/files/bbru_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87.jpg" alt="bbru_اشتباه.jpg" id="imgview" width="232" height="232"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/3kqi_%DA%A9%D9%85%D8%B1%D9%86%DA%AF.jpg" alt="3kqi_کمرنگ.jpg" id="imgview" width="169" height="192"> </font> text/html 2017-07-29T16:00:27+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد جایگاه-بدرقه http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/130 <font size="4">آدمارو ببـــــــخشید<br><br>امّـــــــا..<br><br>جایگاهشون رو پس ندید!<br><br><img src="http://uupload.ir/files/j0bc_%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87.jpg" alt="j0bc_جایگاه.jpg" id="imgview" height="281" width="232"><br><br></font><hr><font size="4">برای کسی که رفت<br><br>دست هم تکان نمیدهم<br><br>بدرقه آدم هارا<br><br>مغرورتر می کند<br><br>هر که ماند، جایش روو سرم<br><br>هر که رفت به سلامت...<br> </font> text/html 2017-07-20T12:52:10+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد دیگری -فاسد http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/128 <font size="4">نداشتـن تو!<br><br>یعـنـ‌ے اینـڪہ دیگـرےتـو را دارد ...<br><br>نمیدانم!<br><br>نداشتــنت سخـت تر است،<br><br>یا تحــمل اینڪہ...<br><br>"دیگــرے تورا داشتــه باشد" ...!<br><br><img src="http://uupload.ir/files/70b7_%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C.jpg" alt="70b7_دیگری.jpg" id="imgview" height="261" width="168"><br></font><hr><font size="4"><br>فـــــاسد بـــودن فقط <br><br>به تـــــن فـــــروشی نیست<br><br>گاهی وقت ها به فـــــروختن <br><br>خـــــاطرات قدیمی به بهـــــای <br><br>ورود یکــ تــــازه وارد است<br><br><img src="http://uupload.ir/files/p46i_%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF.jpg" alt="p46i_فاسد.jpg" id="imgview" height="292" width="234"><br> </font> text/html 2017-07-12T15:47:50+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد رفتم-داغ http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/127 <font size="4">بـــــــــــــودم . . .<br><br>دیـدم با دیگری شـادتـــــــری <br><br>رفتــــــــــــم ...<br><br><img src="http://uupload.ir/files/yhw1_%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%85.jpg" alt="yhw1_رفتم.jpg" id="imgview" height="251" width="254"><br></font><hr><font size="4"><br>داغ......<br><br>همیشه به خاک سپردن یک عزیز نیست<br><br>گــــاهی دفــــنِ یک آرزوســــــت در دل<br><br>مثل داشتن کسی که،<br><br>بنا را بر نداشتنت گذاشته است!<br><br><img src="http://uupload.ir/files/ixbg_%D8%AF%D8%A7%D8%BA.jpg" alt="ixbg_داغ.jpg" id="imgview" height="269" width="269"><br> </font> text/html 2017-07-02T15:37:40+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد شکست-یاد http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/126 <font size="4">شكستم <br><br>نه آن زمان كه رفتی .. <br><br>همان وقت كه گفتی می روی ... <br><br>کاش دزدکى میرفتى نه اینکه قبل رفتنت همه جا بنر بزنى...<br><br><img src="http://uupload.ir/files/ftfk_%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%85.jpg" alt="ftfk_شکستم.jpg" id="imgview" height="267" width="265"><br></font><hr><font size="4"><br>هیـچکس تا زمانیکه زنده ام <br><br>به یادم نیـسـت <br><br>همیـن که ازدنــــیـا برم<br><br>&nbsp;زیـرعکـسم مینویسـن<br><br>&nbsp;همیشـه بـه یـادتیم<br><br><img src="http://uupload.ir/files/ib9_%DB%8C%D8%A7%D8%AF.jpg" alt="ib9_یاد.jpg" id="imgview" height="213" width="213"><br> </font> text/html 2017-06-22T15:55:05+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد یادآوری http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/125 <font size="3">حاضرم از تنهایی بمیرم<br><br>ولی خودم به کسی که<br><br>داره فراموشم میکنه<br><br>یادآوری نکنم<br><br></font><br><font size="3"><img src="http://uupload.ir/files/3zqy_%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C.jpg" alt="3zqy_تنهایی.jpg" id="imgview" height="303" width="311"><br><br>وقتی دلــــت بجایی گیر باشه <br><br>&nbsp;کل زندگیـــت <br><br>را نخ کش میــــــکند... !<br><br></font><br><font size="3"><img src="http://uupload.ir/files/8m4r_%D9%86%D8%AE_%DA%A9%D8%B4.jpg" alt="8m4r_نخ_کش.jpg" id="imgview" height="282" width="238"><br><br>وقتی که برای مونـــــدنت <br><br>دنبال دلیل گشــــــــتی یعنی<br><br>وقت رفتــــــــنه.........<br><br></font><br><font size="3"><img src="http://uupload.ir/files/9ebl_%D9%88%D9%82%D8%AA_%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%87.jpg" alt="9ebl_وقت_رفتنه.jpg" id="imgview" height="260" width="321"><br></font><hr><span style="background-color: rgb(255, 153, 255);"><font size="5">لینک تکانی کردم همی <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/32.gif"> </font></span>